ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทย่าศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2566   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 17:37 น.)
โครงการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียน ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 17:35 น.)
ประชุมและพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับโรงเรียน 1 ร่วมพัฒนา 2 ตามโึครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้เช   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 17:26 น.)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์วิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัย ในหัวข้อ "Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง".   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 16:11 น.)
การดำเนินการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(โครงการพาน้องกลับมาเรียน)   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 16:03 น.)
การประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำ แผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 16:00 น.)
การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2566   กลุ่มอำนวยการ (2 มิ.ย. 2566, 15:53 น.)
การมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 -6   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 15:52 น.)
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566   กลุ่มอำนวยการ (2 มิ.ย. 2566, 15:51 น.)
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022)    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2 มิ.ย. 2566, 15:50 น.)